“folyékony szobor vagy szilárd szökőkút”. Tanulmányok Nemes Nagy Ágnesről és más újholdasokról

Szerk. Buda Attila, Palkó Gábor, Pataky Adrienn,
PIM, Budapest, 2017.

Nemes Nagy Ágnes halálának 25., az Újhold megjelenésének 70., illetve az Újhold-évkönyvek megjelenésének 30. évfordulója alkalmából az MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport és a Petőfi Irodalmi Múzeum 2016 őszén emlékkonferenciát rendezett. E kötet anyagának gerincét a konferencia előadásainak bővített változatai adják, kiegészülve néhány további tanulmánnyal, levélközléssel és illusztrációval. A tanulmánykötet pluralitásra törekszik: nem egyetlen szerzőre koncentrál, hanem az irodalomtudományi nézőpontok, valamint a kutatói generációk közül is minél többet kíván megszólaltatni. A szerkesztők azt remélik, hogy a különféle horizontú és metodológiájú írások párbeszéde révén egy, az eddiginél árnyaltabb Újhold-kép rajzolódik ki.
A Nemes Nagy Ágnes műveiről szóló tanulmányok adják a kötet terjedelmileg hangsúlyosabb részét, de emellett szerepelnek Mészöly Miklósról, Ottlik Gézáról, Mándy Ivánról, Pilinszky Jánosról, Lakatos Istvánról vagy Tandori Dezsőről szóló írások is, illetve egy, különféle hatások kimutatására törekvő szövegcsoport, legyen szó a szépírók egymásra tett hatásáról, a kortárs irodalom intertextuális utalásairól vagy film és irodalom összjátékáról. A kötet érdekessége továbbá két levélközlés, bepillantást nyerünk Mándy Iván és fordítója, John Batki levélváltásába, illetve Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs, valamint Polcz Alaine és Mészöly Miklós levelezésébe is. Reményeink szerint mind a művelt olvasóközönség, mind pedig a szakmai érdeklődés figyelemre méltónak, izgalmasnak találja majd ezt az anyagot.
A PIM Studiolo sorozat, illetve az irodalomtudományi tanulmánygyűjtemények homogén műfajiságától némileg eltér a kötetet záró írás is, amely tárgyleírásokkal járul hozzá a kötet illusztrációs anyagának értelmezéséhez, s egyúttal a későbbi újholdas/ irodalmi kiállításokhoz nyújthat megalapozást.
A kötet tanulmányai számos eltérő kérdés felől közelítenek tárgyukhoz. Miféle hagyományt folytat vagy tagad meg Nemes Nagy költészete, versszemlélete, vajon Babitséval és a klasszikus modernség irodalomfelfogásával rokonítható-e, vagy inkább eltávolodik azoktól? A lírai anyagszerűség révén képes-e közelebb jutni a vers testre ható erejének demonstrálásához, vagy talán az erről írott esszéi számottevőbbek-e? Hogyan halad „a vers lényeges összetevői felé”, azon nem-szemantikai, nyelvvel nem kifejezhető, megfoghatatlan, – többféle okból – kimondhatatlan elemeinek mégiscsak nyelvben történő megragadása felé? Milyen lírakoncepció és irodalomfogalom bontakozik ki az esszéiben? Hogyan hat mindez a többi újholdasra, van-e körülhatárolható „újholdasság”, mi köti össze e szerzőket azon túl, hogy „lelki hozzáállásuk”, „szellemi élményeik”, nemzedéki tapasztalataik hasonlóak?
A kötet, amelyben a tanulmányok dialógusba lépnek egymással, többek között ezekre a kérdésekre próbál – nem feltétlen megnyugtató vagy végleges, de minél átgondoltabb – választ adni. Ezáltal, ha nem is válik egyértelművé, de mindenképpen artikuláltabbá tehető, hogy mit jelent az, hogy a vers, illetve a műalkotás „folyékony szobor vagy szilárd szökőkút”.

A kötet szerzői: Bartal Mária, Bányai Tibor Márk, Csete Soma, Darvasi Ferenc, Feke Eszter, Hernádi Mária, Kelemen Emese, Kelevéz Ágnes, Kiss Georgina, Könyü Árpád, Kulcsár Szabó Ernő̋, Kulcsár-Szabó Zoltán, Lengyel Valéria, Lénárt Tamás, Lőrincz Csongor, Mártonffy Marcell, Molnár Eszter, P. Simon Attila, Palkó Gábor, Tamás Péter, Urbanik Tímea, Vásári Melinda, Z. Urbán Péter, Zeke Zsuzsanna

Tartalomjegyzék és előszó


Recenziók

  1. Károlyi Csaba: Újhold („folyékony szobor vagy szilárd szökőkút”. Tanulmányok Nemes Nagy Ágnesről és más újholdasokról. PIM Studiolo sorozat. Szerkesztette Buda Attila, Palkó Gábor és Pataky Adrienn. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2017 [2018], 580 oldal, 3000 Ft), Élet és Irodalom, 2018. május 11. Online
  2. Róth Judit: Az Újholdról újszerűen, avagy a versektől a kiállításig („Folyékony szobor vagy szilárd szökőkút” Tanulmányok Nemes Nagy Ágnesről és más újholdasokról), Art7, 2018. június 20.