Munkatársak

Balogh Gergő
Balogh Gergő (Budapest, 1991) PhD-hallgató az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Általános irodalom- és kultúratudomány oktatási programján. Kutatási területei közé tartozik a magyar irodalmi modernség története, valamint annak előzményei, továbbá a költészettörténet és -elmélet. Szakmai önéletrajz Publikációk Academia.edu profil
Bednanics Gábor
Bednanics Gábor (Budapest, 1976) az Eszterházy Károly Egyetem Irodalomtudományi Tanszékének habilitált főiskolai tanára. Az ELTE-n szerzett PhD-fokozatot 2008-ban, a Debreceni Egyetemen habilitált 2013-ban. Kutatási területe a modern líra, a századforduló kérdései, valamint költészet és térbeliség viszonya. Szakmai önéletrajz
Bengi László
Bengi László (Budapest, 1976) az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének habilitált docense. Az ELTE-n irodalom- és kultúratudomány területen PhD fokozatot, vegyészetből osztatlan egyetemi diplomát szerzett. Kutatási területe a modern epika, illetve annak természettudományokkal való kapcsolata a 19. század végétől kezdődően. Publikációk
Bónus Tibor
Bónus Tibor (Szentes, 1972) habilitált egyetemi docens az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány Tanszékén. Kutatási területe a 20. századi magyar és francia irodalom, az irodalomelmélet és a kultúratudomány, illetve 17. századi francia irodalommal is foglalkozik. Legutóbbi könyve: A másik titok (Kosztolányi Dezső: Édes Anna), Kortárs Kiadó, Budapest, 2017. Szakmai önéletrajz Publikációk Academia.edu profil
Eisemann György
Eisemann György (Budapest, 1952) egyetemi tanár az ELTE BTK 18–19. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén. Oktatás és kutatás: romantikus és modern irodalom, hermeneutika, mediológia. Akadémiai doktori értekezés: A későromantikus magyar líra. A “Romantikus és koramodern magyar irodalom” doktori program vezetője. Szakmai önéletrajz Publikációk
Fodor Péter
Fodor Péter (Berettyóújfalu, 1976) a Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének adjunktusa. PhD-fokozatát a DE Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében szerezte 2007-ben. Jelenleg főként a sport medialitását és a sport emlékezetpolitikai aspektusait kutatja. Szakmai önéletrajz Publikációk
Gorove Eszter
Gorove Eszter (1988) az Általános irodalom- és kultúratudományi doktori program doktorjelöltje az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában, 2016-2017 között az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa. Kutatási területe XX.-XXI. századi magyar líra, valamint az önéletrajzi irodalom, disszertációja Szabó Lőrinc, Oravecz Imre és Borbély Szilárd költészetét tárgyalja. Szakmai önéletrajz Publikációk
Halász Hajnalka
Halász Hajnalka (Budapest, 1984), a berlini Humboldt-Egyetem Magyar Irodalom és Kultúra Tanszékének tudományos munkatársa. Disszertációját a nyelvet differenciaként, megkülönböztetésként és eseményként értelmező nyelvelméletekről írta. Kutatási területei: 19. és 20. századi nyelvelméletek; a nyelv medialitása. Szakmai önéletrajz Publikációk
Hansági Ágnes
Hansági Ágnes irodalomtörténész, Jókai-szakértő, az SZTE egyetemi docense. 2001-ben szerzett doktori fokozatot (ELTE), 2012-ben habilitált (SZTE), eddig több mint száz közleménye jelent meg hazai és nemzetközi folyóiratokban, valamint tanulmánykötetekben. Legutóbbi két könyve: Tárca – regény – nyilvánosság. Jókai Mór és a magyar tárcaregény kezdetei (Bp., Ráció, 2014); Láthatatlan limesek (Balatonfüred, Tempevölgy, 2018). Szakmai önéletrajz Publikációk
Konkoly Dániel
Konkoly Dániel (Budapest, 1990) az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Általános irodalom- és kultúratudomány programján hallgató. Kutatási területe a XX. század első harmadának költészete, valamint Ovidius Metamorphoses című műve. Szakmai öléletrajz Publikációk
Krause, Stephan
Dr. Stephan Krause (Berlin, 1975) német, francia, magyar szakos irodalomtudós, német irodalomból szerzett doktori fokozatot a berlini Humboldt Egyetemen prof. Frank Hörnigknél egy Franz Fühmann irodalmát vizsgáló munkával. Magyarországon és Lengyelországban vendégtanárként dolgozott több évet, 2011 óta a lipcsei Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa tudományos munkatársa. Szakmai önéletrajz Publikációk
Kricsfalusi Beatrix
Kricsfalusi Beatrix (Debrecen, 1975) irodalom- és színháztörténész, a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének adjunktusa. Kutatási területei: a dráma és a színház elmélete és esztétikája, a színház medialitása, a színrevitel politikája, reprezentáció- és performativitás-elméletek. Szakmai önéletrajz Publikációk Academia.edu profil
Kulcsár Szabó Ernő
Kulcsár Szabó Ernő Széchenyi díjas irodalomtörténész, kritikus, az MTA rendes tagja, az ELTE professzora, az Irodalomtörténet c. folyóirat főszerkesztője, a Filológia c., új szövegértelmezési elméletekkel foglalkozó könyvsorozat társszerkesztője, az ELTE Bölcsészettudományi Doktori Tanácsának elnöke, az 1992-ben alakult, egyetemközi együttműködésre épülő MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport vezetője. Kutatási területei: irodalmi medialitás a modernségben, irodalmi hermeneutika, költészettörténet, kultúratudomány....
Kulcsár-Szabó Zoltán
Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi tanár, az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének vezetője. PhD fokozatát az ELTÉ-n szerezte 1999-ben. Kutatási területe: az interpretáció elmélete, líraelmélet, dekonstrukció, a politikai elmélete, 20. és 21. századi magyar és német irodalom. Kilenc kötete jelent meg, legutóbbi, Szinonímiák c. könyve (Bp.: Ráció, 2016) Martin Heidegger filozófiájának bizonyos aspektusaival foglalkozik. Szakmai önéletrajz Publikációk
L. Varga Péter
L. Varga Péter (1981) irodalom- és kultúratudós, a Prae irodalmi és kultúratudományos folyóirat főszerkesztője, az ELTE oktatója. Kutatási területe: medialitás és materialitás a költészetben, kultúratudományok története, 20. századi líra. A hatalmi szisztémák médiumai a 20. századi és kortárs nemzetközi és magyar prózában.
Laczházi Gyula
Laczházi Gyula (Budapest, 1973) az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének adjunktusa. Kutatási területe a kora újkor magyar irodalma, irodalom és antropológia kapcsolata. Szakmai önéletrajz Publikációk
Lénárt Tamás
Lénárt Tamás (1981) az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének adjunktusa. Kutatási területe a vizuális kultúra és az irodalom kapcsolata, valamint a háború utáni magyar próza és líra. Publikációk
Lőrincz Csongor
Lőrincz Csongor (1977, Csíkszereda), PhD, Dr. habil., irodalomtörténész, irodalomtudós. A berlini Humboldt Egyetem Magyar Irodalom és Kultúra Tanszékének vezetője. Kutatási területei: irodalomelmélet (pl. olvasás- és líraelmélet), irodalomtörténet, nyelv- és kultúraelmélet (pl. nyelvi performativitás problémái). Publikációk
Mészáros Márton
Mészáros Márton (1977) irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa.  Kutatási területei: Kovács András Ferenc költészete, Oravecz Imre prózája, protestantizmus és medialitás, hálózatelmélet és irodalom. Életrajz Publikációk
Mezei Gábor
Mezei Gábor (Gyöngyös, 1982) Kutatási területe: az írás és a topográfia kultúrtechnikái a 20. századi lírában. 2016-ban jelent meg első monográfiája Fordítás és anyagiság – Az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban címmel (Ráció, Budapest). Szakmai önéletrajz Publikációk
Molnár Gábor Tamás
Molnár Gábor Tamás (1975) az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének habilitált adjunktusa. Kutatási területei: a modernség és a közelmúlt regényirodalma, az értelmezés elméletei, az irodalomtanítás és a tanulástudomány összefüggései. Szakmai önéletrajz Publikációk
Oláh Szabolcs
Oláh Szabolcs (Debrecen, 1969), magyar-német szakos tanár. 1999-ben szerezte meg PhD fokozatát Hitélmény és tanközlés című könyvével, melyben Bornemisza Péter gyülekezeti énekhasználatát vizsgálta. Célja a korabeli és a modern versolvasási szokások párbeszédbe léptetése volt. 2000 és 2010 között a Debreceni Egyetemen az Irodalomtudományi Intézet oktatója volt, 2010 óta ugyanott a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék docense....
Palkó Gábor
Palkó Gábor (1973) irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos titkára, az ELTE BTK Digitális Bölcsészet Központ társvezetője. Kutatási területe: digitális bölcsészet (filológia, kulturális örökség), az archívumok elméletei, Niklas Luhmann művészet- és médiaelmélete, 20. századi magyar próza. Publikációk
Pataky Adrienn
Pataky Adrienn (Sopron, 1986) az ELTE BTK-n szerezte PhD fokozatát. Kutatási területe: modern és kortárs magyar líra, szonett, biopoétika Nemes Nagy Ágnesnél, az Újhold folyóirat, Petri György költészete. Első tanulmánykötete: Szabad kötöttség. Szonettekről és politikai líráról a ’45 utáni magyar irodalomból (Ráció, Bp., 2016) címmel jelent meg. Szakmai önéletrajz Publikációk  
Simon Attila
Simon Attila (Miskolc, 1968) habilitált egyetemi docens az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékén. Doktori (PhD) fokozatát 1999-ben szerezte, Arisztotelész esztétikájáról írott disszertációjával. Két önálló kötete és két kommentáros fordítása jelent meg. Kutatási területei: görög dráma, antik esztétika, rétorika, irodalomelmélet és gyakorlati filozófia, kortárs kultúra- és médiaelmélet. Szakmai önéletrajz Publikációk Academia.edu profil
Smid Róbert
Smid Róbert, PhD (Gyöngyös, 1986), irodalom- és kultúratudós, kritikus, az ELTE BTK óraadója. Disszertációját a pszichoanalízis médiumarcheológiai diskurzusából írta. Posztdoktori projektje az ökológiai technikák vizsgálatára irányul. Kritikákat főleg fiatal alkotókról közöl, tanulmányai a mediális kultúratudomány nézőpontjából artikulálódnak. Szakmai önéletrajz Publikációk
Szabó Marcell
Szabó Marcell doktorjelölt kettős irányítású doktori képzésben az ELTE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Általános irodalom- és kultúratudomány oktatási programján és az Université Paris-Sorbonne (Paris IV) összehasonlító irodalomtudomány doktori képzésében. Kutatási területe a 20. századi francia és magyar líra, Gertrude Stein életműve és a modern poétikaelméletek. Szakmai önéletrajz Publikációk
Szirák Péter
Szirák Péter egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének oktatója. PhD-fokozatát 1998-ban szerezte. Kutatási területe: a 20. és 21. századi magyar irodalom története, irodalom-, kultúra- és történetelmélet. Hét kötete jelent meg, legutóbbi, Ki említ megérkezést? című könyve (Ráció, 2016) a régi és a két világháború közötti magyar utazási irodalom történetével foglalkozik. Szakmai...
Tamás Ábel
Tamás Ábel, PhD (Budapest, 1981) az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének adjunktusa, az Ókor szerkesztője. Kutatási területei: római irodalom és recepciója, klasszika-filológia és modern irodalomtudomány. Szakmai önéletrajz Publikációk Academia.edu profil
Vajda Károly
Vajda Károly (Budapest, 1969) az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Művelődéstörténeti Tanszékének egyetemi tanára. Az ELTE-n szerzett PhD-fokozatot 2001-ben, ugyanitt habilitált 2012-ben. Kutatási területei: irodalomelmélet, hermeneutikai irodalomtudomány, ontologia, komparatisztika, a neológia kultúrtörténete, transzlatológia.
Vásári Melinda
Vásári Melinda (1986) 2014-2017 között az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, 2014-től az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék, valamint 2016-tól a Balassi Intézet oktatója, 2017-től az ELTE Digitális Bölcsészeti Központjának munkatársa és a Műút irodalmi és kulturális folyóirat szerkesztője. Kutatási területe a médiumelmélet, a digitális filológia és a kortárs magyar próza, disszertációja Ottlik...
Vincze Ferenc
Vincze Ferenc az ELTE Román Filológiai Tanszékének egyetemi tanársegéde, 2006 szeptembere óta tanít az egyetemen. “A másság terei. Kulturális tér-képek, kontakt zónák a kortárs magyar és román filmben és irodalomban” elnevezésű kutatócsoport mellett tagja az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportnak, és részt vesz az ELTE Román Tanszékének a munkájában. Alapító tagja a pécsi Képregénytudományi Kutatóközpontnak. Első tanulmánykötete...