Munkatársak

Balogh Gergő
Balogh Gergő (Budapest, 1991) PhD-hallgató az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Általános irodalom- és kultúratudomány oktatási programján. Kutatási területei közé tartozik a magyar irodalmi modernség története, valamint annak előzményei, továbbá a költészettörténet és -elmélet. Szakmai önéletrajz Publikációk Academia.edu profil
Bednanics Gábor
Bednanics Gábor (Budapest, 1976) az Eszterházy Károly Egyetem Irodalomtudományi Tanszékének habilitált főiskolai tanára. Az ELTE-n szerzett PhD-fokozatot 2008-ban, a Debreceni Egyetemen habilitált 2013-ban. Kutatási területe a modern líra, a századforduló kérdései, valamint költészet és térbeliség viszonya. Szakmai önéletrajz
Bengi László
Bengi László (Budapest, 1976) az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének habilitált docense. Az ELTE-n irodalom- és kultúratudomány területen PhD fokozatot, vegyészetből osztatlan egyetemi diplomát szerzett. Kutatási területe a modern epika, illetve annak természettudományokkal való kapcsolata a 19. század végétől kezdődően. Publikációk
Bónus Tibor
Bónus Tibor (Szentes, 1972) habilitált egyetemi docens az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány Tanszékén. Kutatási területe a 20. századi magyar és francia irodalom, az irodalomelmélet és a kultúratudomány, illetve 17. századi francia irodalommal is foglalkozik. Legutóbbi könyve: A másik titok (Kosztolányi Dezső: Édes Anna), Kortárs Kiadó, Budapest, 2017. Szakmai önéletrajz Publikációk Academia.edu profil
Eisemann György
Eisemann György (Budapest, 1952) egyetemi tanár az ELTE BTK 18–19. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén. Oktatás és kutatás: romantikus és modern irodalom, hermeneutika, mediológia. Akadémiai doktori értekezés: A későromantikus magyar líra. A “Romantikus és koramodern magyar irodalom” doktori program vezetője. Szakmai önéletrajz Publikációk
Fodor Péter
Fodor Péter (Berettyóújfalu, 1976) a Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének adjunktusa. PhD-fokozatát a DE Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében szerezte 2007-ben. Jelenleg főként a sport medialitását és a sport emlékezetpolitikai aspektusait kutatja. Szakmai önéletrajz Publikációk
Gorove Eszter
Gorove Eszter (1988) az Általános irodalom- és kultúratudományi doktori program doktorjelöltje az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában, 2016-2017 között az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa. Kutatási területe XX.-XXI. századi magyar líra, valamint az önéletrajzi irodalom, disszertációja Szabó Lőrinc, Oravecz Imre és Borbély Szilárd költészetét tárgyalja. Szakmai önéletrajz Publikációk
Halász Hajnalka
Halász Hajnalka (Budapest, 1984), a berlini Humboldt-Egyetem Magyar Irodalom és Kultúra Tanszékének tudományos munkatársa. Disszertációját a nyelvet differenciaként, megkülönböztetésként és eseményként értelmező nyelvelméletekről írta. Kutatási területei: 19. és 20. századi nyelvelméletek; a nyelv medialitása. Szakmai önéletrajz Publikációk
Hansági Ágnes
Hansági Ágnes irodalomtörténész, Jókai-szakértő, az SZTE egyetemi docense. 2001-ben szerzett doktori fokozatot (ELTE), 2012-ben habilitált (SZTE), eddig több mint száz közleménye jelent meg hazai és nemzetközi folyóiratokban, valamint tanulmánykötetekben. Legutóbbi két könyve: Tárca – regény – nyilvánosság. Jókai Mór és a magyar tárcaregény kezdetei (Bp., Ráció, 2014); Láthatatlan limesek (Balatonfüred, Tempevölgy, 2018). Szakmai önéletrajz Publikációk
Konkoly Dániel
Konkoly Dániel (Budapest, 1990) az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Általános irodalom- és kultúratudomány programján hallgató. Kutatási területe a XX. század első harmadának költészete, valamint Ovidius Metamorphoses című műve. Szakmai öléletrajz Publikációk
Krause, Stephan
Dr. Stephan Krause (Berlin, 1975) német, francia, magyar szakos irodalomtudós, német irodalomból szerzett doktori fokozatot a berlini Humboldt Egyetemen prof. Frank Hörnigknél egy Franz Fühmann irodalmát vizsgáló munkával. Magyarországon és Lengyelországban vendégtanárként dolgozott több évet, 2011 óta a lipcsei Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa tudományos munkatársa. Szakmai önéletrajz Publikációk
Kricsfalusi Beatrix
Kricsfalusi Beatrix (Debrecen, 1975) irodalom- és színháztörténész, a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének adjunktusa. Kutatási területei: a dráma és a színház elmélete és esztétikája, a színház medialitása, a színrevitel politikája, reprezentáció- és performativitás-elméletek. Szakmai önéletrajz Publikációk Academia.edu profil
Krupp József
Krupp József, PhD (Budapest, 1980) az ELTE BTK Latin Tanszékének adjunktusa. Kutatási területei: Augustus kori költészet, a római irodalom recepciója, filológiaelmélet, kortárs magyar líra. Szakmai önéletrajz Publikációk
Kulcsár Szabó Ernő
Kulcsár Szabó Ernő Széchenyi díjas irodalomtörténész, kritikus, az MTA rendes tagja, az ELTE professzora, az Irodalomtörténet c. folyóirat főszerkesztője, a Filológia c., új szövegértelmezési elméletekkel foglalkozó könyvsorozat társszerkesztője, az ELTE Bölcsészettudományi Doktori Tanácsának elnöke, az 1992-ben alakult, egyetemközi együttműködésre épülő MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport vezetője. Kutatási területei: irodalmi medialitás a modernségben, irodalmi hermeneutika, költészettörténet, kultúratudomány....
Kulcsár-Szabó Zoltán
Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi tanár, az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének vezetője. PhD fokozatát az ELTÉ-n szerezte 1999-ben. Kutatási területe: az interpretáció elmélete, líraelmélet, dekonstrukció, a politikai elmélete, 20. és 21. századi magyar és német irodalom. Kilenc kötete jelent meg, legutóbbi, Szinonímiák c. könyve (Bp.: Ráció, 2016) Martin Heidegger filozófiájának bizonyos aspektusaival foglalkozik. Szakmai önéletrajz Publikációk
L. Varga Péter
L. Varga Péter (1981) irodalom- és kultúratudós, a Prae irodalmi és kultúratudományos folyóirat főszerkesztője, az ELTE oktatója. Kutatási területe: medialitás és materialitás a költészetben, kultúratudományok története, 20. századi líra. A hatalmi szisztémák médiumai a 20. századi és kortárs nemzetközi és magyar prózában.
Laczházi Gyula
Laczházi Gyula (Budapest, 1973) az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének adjunktusa. Kutatási területe a kora újkor magyar irodalma, irodalom és antropológia kapcsolata. Szakmai önéletrajz Publikációk
Lénárt Tamás
Lénárt Tamás (1981) az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének adjunktusa. Kutatási területe a vizuális kultúra és az irodalom kapcsolata, valamint a háború utáni magyar próza és líra. Publikációk
Lőrincz Csongor
Lőrincz Csongor (1977, Csíkszereda), PhD, Dr. habil., irodalomtörténész, irodalomtudós. A berlini Humboldt Egyetem Magyar Irodalom és Kultúra Tanszékének vezetője. Kutatási területei: irodalomelmélet (pl. olvasás- és líraelmélet), irodalomtörténet, nyelv- és kultúraelmélet (pl. nyelvi performativitás problémái). Publikációk
Mészáros Márton
Mészáros Márton (1977) irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa.  Kutatási területei: Kovács András Ferenc költészete, Oravecz Imre prózája, protestantizmus és medialitás, hálózatelmélet és irodalom. Életrajz Publikációk
Mezei Gábor
Mezei Gábor (Gyöngyös, 1982) Kutatási területe: az írás és a topográfia kultúrtechnikái a 20. századi lírában. 2016-ban jelent meg első monográfiája Fordítás és anyagiság – Az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban címmel (Ráció, Budapest). Szakmai önéletrajz Publikációk
Molnár Gábor Tamás
Molnár Gábor Tamás (1975) az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének habilitált adjunktusa. Kutatási területei: a modernség és a közelmúlt regényirodalma, az értelmezés elméletei, az irodalomtanítás és a tanulástudomány összefüggései. Szakmai önéletrajz Publikációk
Oláh Szabolcs
Oláh Szabolcs (Debrecen, 1969), magyar-német szakos tanár. 1999-ben szerezte meg PhD fokozatát Hitélmény és tanközlés című könyvével, melyben Bornemisza Péter gyülekezeti énekhasználatát vizsgálta. Célja a korabeli és a modern versolvasási szokások párbeszédbe léptetése volt. 2000 és 2010 között a Debreceni Egyetemen az Irodalomtudományi Intézet oktatója volt, 2010 óta ugyanott a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék docense....
Palkó Gábor
Palkó Gábor (1973) irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos titkára, az ELTE BTK Digitális Bölcsészet Központ társvezetője. Kutatási területe: digitális bölcsészet (filológia, kulturális örökség), az archívumok elméletei, Niklas Luhmann művészet- és médiaelmélete, 20. századi magyar próza. Publikációk
Pataky Adrienn
Pataky Adrienn (Sopron, 1986) az ELTE BTK-n szerezte PhD fokozatát. Kutatási területe: modern és kortárs magyar líra, szonett, biopoétika Nemes Nagy Ágnesnél, az Újhold folyóirat, Petri György költészete. Első tanulmánykötete: Szabad kötöttség. Szonettekről és politikai líráról a ’45 utáni magyar irodalomból (Ráció, Bp., 2016) címmel jelent meg. Szakmai önéletrajz Publikációk  
Simon Attila
Simon Attila (Miskolc, 1968) habilitált egyetemi docens az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékén. Doktori (PhD) fokozatát 1999-ben szerezte, Arisztotelész esztétikájáról írott disszertációjával. Két önálló kötete és két kommentáros fordítása jelent meg. Kutatási területei: görög dráma, antik esztétika, rétorika, irodalomelmélet és gyakorlati filozófia, kortárs kultúra- és médiaelmélet. Szakmai önéletrajz Publikációk Academia.edu profil
Smid Róbert
Smid Róbert, PhD (Gyöngyös, 1986), irodalom- és kultúratudós, kritikus, az ELTE BTK óraadója. Disszertációját a pszichoanalízis médiumarcheológiai diskurzusából írta. Posztdoktori projektje az ökológiai technikák vizsgálatára irányul. Kritikákat főleg fiatal alkotókról közöl, tanulmányai a mediális kultúratudomány nézőpontjából artikulálódnak. Szakmai önéletrajz Publikációk
Szabó Marcell
Szabó Marcell doktorjelölt kettős irányítású doktori képzésben az ELTE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Általános irodalom- és kultúratudomány oktatási programján és az Université Paris-Sorbonne (Paris IV) összehasonlító irodalomtudomány doktori képzésében. Kutatási területe a 20. századi francia és magyar líra, Gertrude Stein életműve és a modern poétikaelméletek. Szakmai önéletrajz Publikációk
Szirák Péter
Szirák Péter egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének oktatója. PhD-fokozatát 1998-ban szerezte. Kutatási területe: a 20. és 21. századi magyar irodalom története, irodalom-, kultúra- és történetelmélet. Hét kötete jelent meg, legutóbbi, Ki említ megérkezést? című könyve (Ráció, 2016) a régi és a két világháború közötti magyar utazási irodalom történetével foglalkozik. Szakmai...
Tamás Ábel
Tamás Ábel, PhD (Budapest, 1981) az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének adjunktusa, az Ókor szerkesztője. Kutatási területei: római irodalom és recepciója, klasszika-filológia és modern irodalomtudomány. Szakmai önéletrajz Publikációk Academia.edu profil
Vajda Károly
Vajda Károly (Budapest, 1969) az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Művelődéstörténeti Tanszékének egyetemi tanára. Az ELTE-n szerzett PhD-fokozatot 2001-ben, ugyanitt habilitált 2012-ben. Kutatási területei: irodalomelmélet, hermeneutikai irodalomtudomány, ontologia, komparatisztika, a neológia kultúrtörténete, transzlatológia.
Vásári Melinda
Vásári Melinda (1986) 2014-2017 között az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, 2014-től az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék, valamint 2016-tól a Balassi Intézet oktatója, 2017-től az ELTE Digitális Bölcsészeti Központjának munkatársa és a Műút irodalmi és kulturális folyóirat szerkesztője. Kutatási területe a médiumelmélet, a digitális filológia és a kortárs magyar próza, disszertációja Ottlik...
Vincze Ferenc
Vincze Ferenc az ELTE Román Filológiai Tanszékének egyetemi tanársegéde, 2006 szeptembere óta tanít az egyetemen. “A másság terei. Kulturális tér-képek, kontakt zónák a kortárs magyar és román filmben és irodalomban” elnevezésű kutatócsoport mellett tagja az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportnak, és részt vesz az ELTE Román Tanszékének a munkájában. Alapító tagja a pécsi Képregénytudományi Kutatóközpontnak. Első tanulmánykötete...