Történelem – kultúra – medialitás

Szerk. Kulcsár Szabó Ernő, Szirák Péter
Balassi Kiadó, Budapest, 2003.

A kötet az irodalomtörténet-írás, valamint a kultúra- és médiatudomány lehetséges összefüggésrendszerét vizsgáló kutatócsoport tanulmányait tartalmazza. A szerzők e Magyarországon még kevéssé ismert kérdéskörben a problémák előzetes, a későbbi rendszeres kutatásokat megalapozó feltárására törekedtek, abban a reményben, hogy a különböző diszciplínák (irodalom, történettudomány, művészelmélet, médiatörténet, kultúratudomány, pszichoanalízis stb.) területeit érintve, vizsgálódásaik egy szélesebb antropológiai érdeklődés részévé válnak.
Az írások a történelem és és a kultúra közvetítőrendszereinek történeti áttekintésére vállalkoznak – az ókortól a napjainkig. Bemutatják a médiatechnológiai változások (szóbeliság, írásbeliség, nyomtatás, elektronikus feljegyzés, mozgókép stb.) kultúraformáló hatását, ezzel összefüggésben az ember önmagáról alkotott képének módosulásait, s a médiumok önállósuló, az emberre is visszaható, világalakító szerepét.

Tartalom és előszó


Recenziók

  1. Takáts József: A Kulcsár-Szabó-iskola és a „kulturális fordulat” (A Történelem, kultúra, medialitás című kötet kapcsán) Jelenkor 2004/november.
  2. L. Varga Péter: A medialitás létmódja. Iskolakultúra 2006/3.
  3. Kiss Gábor Zoltán: Kultúraáramoltatás – történelem – technológia. Literatura 2004/1.
  4. Szilasi László: Ex libris. Élet és Irodalom 48. évf. 47. szám 15.
  5. Maksa Gyula: Történelem, kultúra, medialitás, Kritika 2006/2.